Ереже

  

Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың

2018 жылғы 5 маусымдағы № 30-43 шешімімен бекітілді

 

«Еңбекшіқазақ аудандық  мәслихаттың аппараты»  мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 8, 25-баптарына, «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына, «Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1672 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысына және «Мәслихаттың үлгі регламентін бекіту туралы» 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 704 Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығының 65-тармағына сәйкес, Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаты ШЕШIМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің Ережесі қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Еңбекшіқазақ аудандық мәслихат аппаратының басшысы Джелдикбаева Айкерим Алчиновнаға жүктелсін.

 

Аудандық мәслихаттың 30-сессиясының төрағасы   ______________ В. Крылов                           

Аудандық мәслихаттың  хатшысы                                 ____________ Б. Ахметов

  

Еңбекшіқазақ аудандық мәслихатының

2018 жылғы «5» маусымдағы «Еңбекшіқазақ

аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік

мекемесінің Ережесін бекіту туралы»

№ 30-43 шешіміне қосымша

 

«Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже

1. Жалпы ережелер

1. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі тиісті мәслихаттың, оның органдары мен депутаттарының қызметін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің ведомстволары жоқ.

3. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекеме ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекеме хатшысының өкімдерімен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілерімен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индекс 040402, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Жамбыл даңғылы, № 21 «а».

10. Мемлекеттік органның толық атауы — «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

13. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. Егер «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің миссиясы: аудандық мәслихат пен оның органдарының қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету, депутаттарға өздерінің өкілеттіктерін жүзеге асыруға көмек көрсету.

15. Міндеттері:

1) аудандық мәслихатпен қабылданатын шешімдердің қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз ету;

2) аудандық мәслихаттың және оның органдарының қызметі жөніндегі мәліметтерін, аудандық мәслихатпен қабылданған нормативтік құқықтық актілерін, сессия материалдарын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау үшін дайындау және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыру.

16. Функциялары:

1) аудандық мәслихаттың депутаттарына ұйымдастыру, құжаттамалық, құқықтық, ақпараттық-талдау қызметтерін көрсету;

2) аудандық мәслихатпен қабылданған нормативтік құқықтық актілердің мониторингін жүргізу;

3) тұрақты және уақытша комиссия отырыстарына қатысу, мәслихат шешімдерінің, комиссиялардың қорытындыларының және шешімдердің жобаларын әзірлеу мәселелерінде депутаттарға көмек көрсету;

4) нормативтік құқықтық сипаттағы мәслихат шешімдерін әділет органдарына мемлекеттік тіркеуге рәсімдеу және ұсыну;

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) лауазымды тұлғаларға және мемлекеттік органдарға аудандық мәслихаттың құзырына кіретін мәселелер бойынша консультативтік-әдістемелік, ақпараттық, ұйымдастыру-техникалық және өзге де көмектер көрсету;

2) аудандық мәслихат сессияларының, тұрақты және уақытша комиссиялары отырыстарының хаттамаларының жүргізілуін қамтамасыз ету;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өзге де өкілеттіліктерді жүзеге асыруға құқылы.

3. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру

18. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесіне басшылықты мәслихаттың хатшысы жүзеге асырады, ол «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі жүктелген міндеттердің орындалуына және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

19. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің мәслихат хатшысын мәслихат сессиясында депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшiлiк даусымен мәслихат сайлайды және қызметтен босатады.

20. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің мәслихат хатшысының орынбасарлары жоқ.

21. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің мәслихат хатшысының өкілеттігі:

1) мәслихат сессиясын және оның қарауына енгiзiлетiн мәселелердi әзiрлеудi ұйымдастырады, хаттама жасалуын қамтамасыз етедi және сессия төрағасымен бiрге мәслихат сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген шешiмдерге, өзге де құжаттарға қол қояды;

2) мәслихат депутаттарының өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына жәрдемдеседi, оларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi, депутаттарды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының жұмысына және сайлау округтерiндегі жұмысқа қатысуы үшiн қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатуға байланысты мәселелердi қарайды;

3) депутаттар сауалдарының және депутаттық өтiнiштердiң қаралуын бақылайды;

4) мәслихат аппаратының қызметiне басшылық жасайды, оның қызметшiлерiн қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

5) сайлаушылар өтiнiштерi туралы және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат берiп отырады;

6) мәслихаттың өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара  iс-қимылын ұйымдастырады;

7) әкімге сенімсіздік білдіру туралы мәселеге бастамашылық еткен мәслихат депутаттарының жиналған қолдарының төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады;

8) өз құзыретiндегi мәселелер бойынша өкiмдер шығарады;

9) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының және депутаттық топтардың қызметін үйлестiреді;

10) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен қарым-қатынастарда мәслихат атынан өкiл болады;

11) мәслихат шешiмдерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi, олардың орындалуына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды белгiлейдi;

12) мәслихат шешiмi бойынша өзге де мiндеттердi орындайды.

«Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің мәслихат хатшысы болмаған кезде оның өкiлеттiктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

22. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке сайланатын және қызметтен босатылатын мәслихаттың хатшысы басқарады.

4. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкi

23. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.

«Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесінің мүлкi оған меншік иесі берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

24. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесіне бекiтiлген мүлiк коммуналдық меншiкке жатады.

25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесі, өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату

26. «Еңбекшіқазақ аудандық мәслихаттың аппараты» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.